กำหนดการ

วันที่ 18 มีนาคม 2564

งานกิจกรรมนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

สถานที่ หน้าวัดน้อยพระเมตตา

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.20-08.25 งานกิจกรรมนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  หน้าวัดน้อยพระเมตตา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก

- ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- พิจารณาเข้าร่วมการประกวด  การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- ประสานครูที่เกี่ยวข้องในการส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- ส่งแบบตอบรับการประกวด  การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- ประสาน กำกับ ติดตามการฝึกซ้อม การประกวด การแข่งขัน การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

- เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

1) การประกวด

2) การแข่งขัน

3) การร่วมกิจกรรม

- บันทึกผลการประกวดและการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาแก้ไขเพื่อฝึกซ้อมในการประกวด การแข่งขันครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.14 กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมและแข่งขันกิจกรรมภายนอก
- นักเรียนรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 (วันที่ 26 ก.พ. 2564)
- งานกิจกรรมนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (วันที่ 3 มี.ค. 2564)
- งานกิจกรรมนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- งานกิจกรรมนักเรียน ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กดีเด่นแห่งปี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (วันที่ 18 มี.ค. 2564)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep