กำหนดการ

วันที่ 8 เมษายน 2564

การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน

สถานที่ อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-10.00 สอบข้อเขียน  อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน1)
10.00-12.00 สอบสัมภาษณ์  อาคาร Simeon 1932(ห้องเรียนภาษาจีน2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ

- ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเพิ่มอัตรากำลังบุคลากร

- วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน

- คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ความต้องการ/กำลังบุคลากร

- คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณารับบุคลากร

- กรณีสรรหาภายใน ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร ให้บุคลากรภายในโรงเรียนทุกหน่วยงานได้รับทราบ

- กรณีสรรหาภายนอก ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, เว็บไซต์จัดหางานจังหวัด, เว็บไซต์โรงเรียน

- ดำเนินการรับสมัครบุคลากร

- คณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบ

- นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

- นำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาลงนามอนุมัติ

- ดำเนินกระบวนการคัดสรรบุคลากร

- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการสอบคัดเลือก

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร 

- ประสานงานผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อทำสัญญาทดลองงาน

- นำเสนอผลการสอบแก่ผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติทดลองงาน

- ดำเนินการทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีการศึกษา

- คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน

- เสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติทำสัญญาจ้างรายปี

- ประเมินผลการปฏิบัติงานสัญญาจ้างรายปี และแจ้งผลการประเมินเป็นระยะ

- คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน

- เสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติบรรจุ

- แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นิเทศ/ติดตามการดำเนินงาน

- สรุปผลการประเมินผลการนิเทศ ติดตามแก่คณะกรรมการฯ รับทราบ

- เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงานอื่นๆต่อไป

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำสรุปผลการดำเนินงานไปวางแผนเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 11 ก.ย. 2563)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายบริหารทั่วไปสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน (วันที่ 24 ก.ย. 2563)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 12 ต.ค. 2563)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 19 ต.ค. 2563)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 27 ต.ค. 2563)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 28 ต.ค. 2563)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (วันที่ 10 พ.ย. 2563)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 10 พ.ย. 2563)
- การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (วันที่ 13 พ.ย. 2563)
- การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (วันที่ 16 พ.ย. 2563)
- การสอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ (วันที่ 6 ม.ค. 2564)
- การสอบสอนตำแหน่งครูEP (วันที่ 8 ม.ค. 2564)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 8 ม.ค. 2564)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 18 ม.ค. 2564)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานบัญชี (วันที่ 25 ม.ค. 2564)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งงานบัญชี (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- การสอบสอนตำแหน่งครูEP (วันที่ 4 ก.พ. 2564)
- การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย (วันที่ 5 ก.พ. 2564)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งผลการประเมินแก่บุคลากรสัญญาจ้าง (วันที่ 18 ก.พ. 2564)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 1 มี.ค. 2564)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานดูแลความปลอดภัยสระว่ายน้ำ (วันที่ 5 มี.ค. 2564)
- การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย (วันที่ 8 มี.ค. 2564)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 15 มี.ค. 2564)
- การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ (วันที่ 22 มี.ค. 2564)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 8 เม.ย. 2564)

แผนงาน : ประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep