กำหนดการ

วันที่ 8 เมษายน 2564

ประชุมโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 3

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00-11.30

ประชุมโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 3

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน

6.2.1 ศึกษาข้อมูลจากแบบสำรวจและใบแจ้งซ่อมของบุคลากร

6.2.2 สำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเพื่อดำเนินการจัดซื้อ

6.2.3 วางแผนกำหนดปฏิทินการซ่อมบำรุงและปรับปรุงอาคาร

6.2.4 ทำการซ่อมบำรุงและปรับปรุงอาคารตามปฏิทินและกำหนดการซ่อม

6.2.5 ติดตามการดำเนินการซ่อมภายหลังจากการซ่อมบำรุง

6.2.6 สรุปผลการติดตาม ประเมินผลและวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
- ประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรูปแบบและแผนงานปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ส.ค. 2563)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรูปแบบและแผนงานปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 1 (วันที่ 19 ส.ค. 2563)
- ประชุมโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 2 (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- ประชุมโครงการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ ครั้งที่ 3 (วันที่ 8 เม.ย. 2564)

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep