กำหนดการ

วันที่ 5 เมษายน 2564

ค่ายภาษาจีน MCP's Journey to China

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
08:00 - 08:30 นักเรียนลงทะเบียน ณ walk way หน้าอาคารเรียนรวม

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

08:30 - 09:00 พิธีเปิด ณ อาคารอัสสัมชัญ ชั้น 2

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

09:00 - 11:00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบออนไลน์

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

11:00 - 12:00 กิจกรรมระบำจีน

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

12:00 - 13:00 รับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (โรงอาหารนักเรียน)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

13:00 - 13:30 เดินทางไปยัง สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่:สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

13:30 - 14:00 ลงทะเบียน ร่วมพิธีเปิด ถ่ายภาพหมู่

สถานที่:สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

14:00 - 15:00 - กิจกรรมเตะลูกขนไก่จีน - กิจกรรมประดิษฐ์โคมไฟสับปะรด - กิจกรรมวาดจานกระดาษชิงฮวาสือ

สถานที่:สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

15:00 - 16:00 พักรับประทานอาหารว่าง ทำกิจกรรมทำขนมจีนยูนนาน และกิจกรรมแต่งกายชุดจีนและยิงธนูจีน

สถานที่:สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

16:00 - 17:00 พิธีปิดและรับมอบเกียรติบัตร และเดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

สถานที่:สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิภาภรณ์ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

6.4.1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน จากประเทศจีนกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

6.4.1.1 วางแผนกำหนดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ

6.4.1.2 ติดต่อประสานงานในการดำเนินงาน

6.4.1.3 ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.4.1.4 สรุปผลการดำเนินงาน

6.4.1.5 นำผลสรุปมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.4.2 กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน

6.4.2.1 วางแผน กำหนดกิจกรรมและสถานที่ในการทัศนศึกษา

6.4.2.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงาน องค์กรภายนอกต่าง ๆ

    - ประชาสัมพันธ์

    - ประชุมผู้ปกครอง และนักเรียน

    - ดำเนินการจัดกิจกรรม

6.4.2.3 สรุปผลการดำเนินงาน

6.4.2.4 นำผลสรุปมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.4.3 กิจกรรมค่ายภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Winter Camp in China)

6.4.3.1 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเข้าค่ายและทัศนศึกษา

6.4.3.2 ขอคำปรึกษา แนวทางในการดำเนินงานโครงการจากผู้อำนวยการ

6.4.3.3 จัดทำ และนำเสนอเพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อนำเสนอขออนุมัติ

6.4.3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

ผู้อำนวยการ ประชุมปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อกำหนดคุณภาพที่คาดหวัง เป้าหมายการดำเนินงาน และมอบหมายงานตามคำสั่งแต่งตั้ง

6.4.3.5 จัดทำใบสมัคร/ระเบียบการสมัคร/ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน และผู้ปกครองได้รับทราบโดยการจัดทำหนังสือจากทางโรงเรียน

ใช้สปอตโฆษณา  MCTV ป้ายประชาสัมพันธ์Website โรงเรียน

6.4.3.6 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการในเรื่อง ค่าใช้จ่าย การเดินทาง และสถานที่เข้าค่ายทัศนศึกษา เป็นต้น

6.4.3.7 ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ ในปีการศึกษา 2561

6.4.3.8 ดำเนินการจัดการเข้าค่ายและทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

6.4.3.9 ประเมินผลการดำเนินงาน

6.4.3.10 สรุปผลการดำเนินงาน และนำผลไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
- ครูวิภาภรณ์เข้าร่วมประชุม เรื่อง การสอบวัดระดับ YCT ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วันที่ 24 มิ.ย. 2563)
- ค่ายภาษาจีน MCP's Journey to China (วันที่ 5 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมนักเรียนจีน ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep