กำหนดการ

วันที่ 7 เมษายน 2564

พาครูชาวต่างประเทศไปเปลี่ยนประเภทวีซ่า

สถานที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
13:00-15:00 พาครูชาวต่างประเทศไปเปลี่ยนประเภทวีซ่า  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน

6.8.1 จดหมายออก บันทึกข้อความ คำสั่ง

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- จัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง ส่งมอบให้กับงานที่เกี่ยวข้องหรือส่งงานข้อมูลและสารสนเทศฝ่ายธุรการเพื่อออกเลข

- ส่งเอกสาร ไปยังหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ

- เก็บบันทึกข้อมูลการจัดทำเอกสารเพื่อเก็บเป็นสถิติ

- ติดตามประเมินผลการจัดทำเอกสารเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

6.8.2 พิมพ์งานเอกสารของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- จัดพิมพ์เอกสาร

- ตรวจสอบความถูกต้อง

- ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่มอบหมายให้ทันเวลาตามที่กำหนด

- บันทึกข้อมูลการจัดพิมพ์เอกสารและบันทึกความผิดพลาดของการจัดพิมพ์เอกสาร

- ติดตามประเมินผลการพิมพ์งานเอกสารของฝ่ายบุคลากรเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

6.8.3 จัดทำเอกสารงานวิเทศสัมพันธ์

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- จัดพิมพ์เอกสารในการขอ/ต่ออายุวีซ่า/เอกสารในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท Non-immigrant Type B/เอกสารในการขอ/ต่อใบอนุญาตการทำงาน/แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับครูชาวต่างประเทศ/ ใบรับรองความประพฤติ /เอกสารที่ต้องติดอากรแสตมป์ (การขออนุญาตทำงาน/การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/การรับบัตรคิวตรวจคนเข้าเมือง)/เอกสารในการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม/พิมพ์ลายนิ้วมือ/เอกสารในการขอใบประกอบวิชาชีพครู/ใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครู/การจัดทำใบแจ้งเงินเดือนและเบิกเงินเดือนสำหรับครูชาวต่างประเทศ
- ตรวจสอบความถูกต้อง

- ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่มอบหมายให้ทันเวลาตามที่กำหนด

- บันทึกข้อมูลการจัดพิมพ์เอกสารและบันทึกความผิดพลาดของการจัดพิมพ์เอกสาร

- ติดตามประเมินผลการพิมพ์งานเอกสารของฝ่ายบุคลากรเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

6.8.4 ประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงาน

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- กำหนดปฏิทินการติดตาม ประสานงาน

- แจ้งปฏิทินการติดตามประสานงานแก่งานผู้เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการกำกับ ติดตาม ประสานงานตามแผนงานที่วางไว้

- ดำเนินการสรุป รวบรวม จัดเก็บ รายงานการติดต่อประสานงาน

- ติดตามประเมินผลการประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน
- 6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน (วันที่ 14 พ.ค. 2563)
- งานธุรการติดต่อทำเอกสารใบอนุญาตทำงานครูต่างชาติ (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- รับใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 19 ต.ค. 2563)
- รับใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 6 พ.ย. 2563)
- รับใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 18 พ.ย. 2563)
- รับใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Ms.Ali Tatro (วันที่ 24 พ.ย. 2563)
- ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 16 ธ.ค. 2563)
- ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 26 ม.ค. 2564)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 29 ม.ค. 2564)
- แจ้งออกครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 1 ก.พ. 2564)
- ไปส่งเอกสารเพื่อขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ Mr.Jingqian Zhao (วันที่ 8 ก.พ. 2564)
- ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 25 ก.พ. 2564)
- ไปส่งครูชาวต่างประเทศทำการพิสูจน์ลายนิ้วมือ (วันที่ 3 มี.ค. 2564)
- ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ (วันที่ 11 มี.ค. 2564)
- ไปส่งเอกสารขอหนังสือเปลี่ยนประเภทวีซ่าครูชาวต่างประเทศ Mr.Timothy Douglas Van Sickle (วันที่ 29 มี.ค. 2564)
- ไปรับเอกสารหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 5 เม.ย. 2564)
- พาครูชาวต่างประเทศไปเปลี่ยนประเภทวีซ่า (วันที่ 7 เม.ย. 2564)
- สิ้นสุด 6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep