กำหนดการ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา

สถานที่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00-17:00 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา  ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 043 แจ้งการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

6.10.1 รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 

6.10.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง     

6.10.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ 

6.10.4 วางแผนการดำเนินงาน 

6.10.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา 

6.10.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน 

6.10.7 ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชีในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด   

6.10.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.10.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา   

6.10.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี 

6.10.11 รวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ 

6.10.12 รายงานผลการศึกษาดูงานอบรม แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล 

6.10.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน      

6.10.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.10 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (วันที่ 4 พ.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep