กำหนดการ

วันที่ 8 เมษายน 2564

ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2563

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:30-10:00 ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2563  อาคารกิจกรรม(ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- ขอเชิญประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6.2563.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย

6.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล

6.3.2 กำหนดนโยบาย/แผนการดำเนินงานของแต่ละงานในฝ่าย

6.3.3 ดำเนินการ/ให้คำแนะนำ/ปรึกษา

6.3.4 สรุปผลการดำเนินงาน

6.3.5 ประชุม ชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย

6.3.6 ประเมินผลการดำเนินงาน

6.3.7 นำผลการประเมินเป็นข้อมูลประกอบการวางการดำเนินงานพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานในฝ่าย
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2563 (วันที่ 11 มิ.ย. 2563)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 2/2563 (วันที่ 25 ส.ค. 2563)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 3/2563 (วันที่ 29 ก.ย. 2563)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 4/2563 (วันที่ 15 ธ.ค. 2563)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 5/2563 (วันที่ 2 ก.พ. 2564)
- ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 8 เม.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep