กำหนดการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

 

6.6.1 วางแผนการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.2 ดำเนินการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.3 สรุปรายงานผลการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น

6.6.4 นำสรุปผลการกำกับติดตามในแต่ละระดับชั้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้นและรายงานให้ผู้อำนวยการรับทราบ

6.6.5 นำผลสรุปของการกำกับติดตาม ของคณะกรรมการบริหารระดับชั้นไปใช้ในการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น
- 6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- สิ้นสุด 6.6 การกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารระดับชั้น (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep