กำหนดการ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564

สถานที่ ห้องเรียน Online

เวลา รายการ
08:30 - 15:00

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 การประดิษฐ์โคมดอกไม้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 การประดิษฐ์กระทง

สถานที่:ห้องเรียน Online

ผู้รับผิดชอบ: ม.สงกรานต์ แสงแก้ว
มิสจุฑามาศ ค่วยเทศ
มิสรสสริน มงคลเทพ
มิสสมฤทัย เทศวิศาล

หมายเหตุ:

Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2127 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2) ลอยกระทงที่ท่าน้ำ

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.6 กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง (วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564 (วันที่ 8 พ.ย. 2564)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564 (วันที่ 15 พ.ย. 2564)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564 (วันที่ 16 พ.ย. 2564)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564 (วันที่ 17 พ.ย. 2564)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564 (วันที่ 18 พ.ย. 2564)
- กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564 (วันที่ 19 พ.ย. 2564)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


 
  
Keep