กำหนดการ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:15-15:45

การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2123 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมสวดมนต์พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

2) การทำบุญพระประจำวันเกิด

3) การทำบุญถวายเทียนสำหรับหล่อเทียน

4) การหล่อเทียนพรรษา

5) ทำใบงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

6) ชมวิดีทัศน์เรื่องราววันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

7) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 

8) การถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน และปัจจัย  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.4 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา(วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564)
- การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 (วันที่ 19 ก.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 19 ก.ค. 2564)
- การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 (วันที่ 20 ก.ค. 2564)
- การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 (วันที่ 21 ก.ค. 2564)
- การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 (วันที่ 22 ก.ค. 2564)
- การทำใบงานกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 (วันที่ 23 ก.ค. 2564)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep