กำหนดการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
08:15 - 15:45

การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสสาธินี ยศวิทยากุล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2123 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 2-15 สิงหาคม 2564)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2) ฝึกซ้อมพิธีวันแม่แห่งชาติ

3) พิธีวันแม่แห่งชาติ

4) แจกต้นไม้ให้นักเรียนนำไปปลูกกับครอบครัวที่บ้าน คนละ 1 ต้น

  5) ทำใบงานกิจกรรมสิ่งแวดล้อม  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.10 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 2-15 สิงหาคม 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 19 ก.ค. 2564)
- การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 (วันที่ 9 ส.ค. 2564)
- การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 (วันที่ 10 ส.ค. 2564)
- การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันที่ 11 ส.ค. 2564)
- การทำบัตรอวยพร กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 (วันที่ 12 ส.ค. 2564)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep