กำหนดการ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564

จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00-15:00 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) นักเรียน ป.6 และนักเรียนข้อย้ายสถานศึกษา  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

6.4.1 วางแผนการดำเนินงาน

6.4.2 จัดเตรียมฐานข้อมูล/ปรับปรุงฐานข้อมูล

6.4.3 จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7)

6.4.4 ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและปฏิทินปฏิบัติงาน

6.4.5 ประเมินผลและสรุปการดำเนินงาน

6.4.6 นำผลการติดตามการปฏิบัติงานเพื่อปรับใช้ในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 งานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 4 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 5 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 6 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 10 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 11 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 13 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 14 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 18 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 19 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 21 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 24 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 26 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 27 พ.ค. 2564)
- จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1, 3, 7) (วันที่ 28 พ.ค. 2564)

แผนงาน : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep