กำหนดการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:30-11:00 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564  อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2563

6.2.1 วางแผนกำหนดตารางการประชุม

6.2.2 จัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุม 

6.2.3 จัดทำวาระการประชุม            

6.2.4 กำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม 

6.2.5 แจ้งกำหนดการและเชิญคณะกรรมการประชุม       

6.2.6 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการออกเลขบันทึกข้อความ ตรวจทาน                       

6.2.7 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน          

6.2.8 จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน          

6.2.9 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในรับรองรายงานการประชุม            

6.2.10 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการลงนามในรายงานการประชุม

6.2.11 รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 

6.2.12 ติดตามประเมินผลการประชุมแต่ละครั้งเพื่อวางแผนการพัฒนาการ ประชุมต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2563
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 27 พ.ค. 2564)

แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep