กำหนดการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ประชุมพนักงานโรงอาหาร มุมสวัสดิการ เบเกอรี่ และร้านเครื่องดื่ม

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13:15-14:30

ประชุมพนักงานโรงอาหาร มุมสวัสดิการ เบเกอรี่ และร้านเครื่องดื่ม

 อาคาร Saint Gabriel (ห้องรับประทานอาหารครู)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน

6.1.1 วางแผนกำหนดปฏิทินงานจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน    

6.1.2 จัดซื้อ/จัดหาสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมาใช้ในการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำตามวงเงินงบประมาณที่กำหนด      

6.1.3 จัดเลี้ยงอาหารกลางวันตามปฏิทิน          

6.1.4 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้เป็นไปตามมาตรฐาน            

6.1.5 สรุปผลการติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ และนำผลการประเมินวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 งานจัดเลี้ยงอาหารกลางวันประจำให้กับนักเรียนครู และบุคลากรของโรงเรียน
- ประชุมพนักงานโรงอาหาร มุมสวัสดิการ เบเกอรี่ และร้านเครื่องดื่ม (วันที่ 27 พ.ค. 2564)
- ประชุมพนักงานโรงอาหาร มุมสวัสดิการ เบเกอรี่ และร้านเครื่องดื่ม (วันที่ 20 ก.ค. 2564)

แผนงาน : บริการอาหารประจำนักเรียนจำหน่ายอาหารและบริการจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆ ตามแผนงานและการมอบหมายของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานโภชนาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep