กำหนดการ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

การสอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ)

สถานที่ ร้านขายเครื่องดื่ม(ร้าน MON FRERE CAFE)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:00-12:00

การสอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ)

 ร้านขายเครื่องดื่ม(ร้าน MON FRERE CAFE)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ

- ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเพิ่มอัตรากำลังบุคลากร

- วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน

- คณะกรรมการฯ วิเคราะห์ความต้องการ/กำลังบุคลากร

- คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณารับบุคลากร

- กรณีสรรหาภายใน ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร ให้บุคลากรภายในโรงเรียนทุกหน่วยงานได้รับทราบ

- กรณีสรรหาภายนอก ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, เว็บไซต์จัดหางานจังหวัด, เว็บไซต์โรงเรียน

- ดำเนินการรับสมัครบุคลากร

- คณะกรรมการฯ ดำเนินการสอบ

- นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

- นำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาลงนามอนุมัติ

- ดำเนินกระบวนการคัดสรรบุคลากร

- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาผลการสอบคัดเลือก

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร 

- ประสานงานผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อทำสัญญาทดลองงาน

- นำเสนอผลการสอบแก่ผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติทดลองงาน

- ดำเนินการทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน

- จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีการศึกษา

- คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน

- เสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติทำสัญญาจ้างรายปี

- ประเมินผลการปฏิบัติงานสัญญาจ้างรายปี และแจ้งผลการประเมินเป็นระยะ

- คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน

- เสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติบรรจุ

- แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นิเทศ/ติดตามการดำเนินงาน

- สรุปผลการประเมินผลการนิเทศ ติดตามแก่คณะกรรมการฯ รับทราบ

- เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงานอื่นๆต่อไป

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำสรุปผลการดำเนินงานไปวางแผนเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.2 การสรรหาภายใน/ภายนอกประกาศรับสมัครบุคลากรในกรณีที่มีฝ่ายร้องขอ
- การสอบคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ (วันที่ 12 พ.ค. 2564)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม (วันที่ 24 พ.ค. 2564)
- การสอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ) (วันที่ 27 พ.ค. 2564)
- การสอบปฏิบัติตำแหน่งพนักงานชงเครื่องดื่ม(ร้านกาแฟ) (วันที่ 28 พ.ค. 2564)

แผนงาน : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep