กำหนดการ

วันที่ 15 มิถุนายน 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องกรรมการบริหารระดับชั้น ป.4-6)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.7 การจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

  1. 6.7.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
  2. 6.7.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินการ
  3. 6.7.3 ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการขอข้อมูลในการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564
  4. 6.7.4 ดำเนินการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
  5. 6.4.5 แจกหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
  6. 6.6.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงานนำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.7 การจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
- 6.7 การจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 พ.ค. 2564)
- แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- สิ้นสุด 6.7 การจัดทำหนังสืออนุสรณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.6 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.6


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep