กำหนดการ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ

สถานที่ ห้องเรียน IPAD ชั้น 3 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:00-16:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ

 ห้องเรียน IPAD ชั้น 3 อาคารเซนต์หลุยส์มารีย์
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - 0423_210602092651_001.pdf

•เอกสารจาก e-office
- 025-บันทึกข้อความแจ้งอบรมIPAD.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน

6.1.1 การอบรม ประชุม สัมมนาประจำ

ปีการศึกษา 2564 ภายในโรงเรียน    

- คณะกรรมการฯ รับนโยบายของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์หัวข้อและหาผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการอบรม ประชุม  สัมมนา

- วางแผนการดำเนินงาน

- วางแผนค่าใช้จ่าย

- ประสานงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี เบิกงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- ประสานงานอาคารสถานที่ สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

- ประสานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์

- ลงแผนงานในระบบ

- กำหนดและแจ้งปฏิทินการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบปฏิทินโรงเรียน

- ประสานแจ้งรายละเอียดกับผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา

- ดำเนินการจัดการอบรม ประชุม สัมมนา พัฒนาทักษะวิชาชีพแก่บุคลากร

- สรุปงบประมาณค่าใช้จ่าย

- บันทึกสถิติการอบรม ประชุม  สัมมนาแก่บุคลากรที่ผ่านการอบรม ประชุม สัมมนา

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การยกศักยภาพทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติและนโยบายของโรงเรียน
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ (วันที่ 8 มิ.ย. 2564)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ IPAD ห้องเรียนอัจฉริยะ (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 26 มิ.ย. 2564)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ Micro:bit และการใช้ Micro:bit ร่วมกับหุ่นยนต์ (วันที่ 14 ส.ค. 2564)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ AI and Robotics (ครั้งที่ 1) (วันที่ 16 ต.ค. 2564)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ AI and Robotics (ครั้งที่ 2) (วันที่ 6 พ.ย. 2564)

แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep