กำหนดการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2564

จำหน่ายนักเรียนที่จบหลักสูตรประถมศึกษาและนักเรียนที่ขอย้ายสถานศึกษา

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00-16:00

จำหน่ายนักเรียนที่จบหลักสูตรประถมศึกษา และนักเรียนที่ขอย้ายสถานศึกษา

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)

6.2.1 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.2.2 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามรหัสประจำตัว

6.2.3 กรอกข้อมูลในทะเบียนนักเรียน

6.2.4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน

6.2.5 นำผลการประเมินไปวางแผนเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

6.2.3 กรอกข้อมูลในทะเบียนนักเรียน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การจัดทำทะเบียนนักเรียน (สมุดทะเบียนนักเรียน)
- จำหน่ายนักเรียนที่จบหลักสูตรประถมศึกษาและนักเรียนที่ขอย้ายสถานศึกษา (วันที่ 8 มิ.ย. 2564)
- จำหน่ายนักเรียนที่จบหลักสูตรประถมศึกษาและนักเรียนที่ขอย้ายสถานศึกษา (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- จำหน่ายนักเรียนที่จบหลักสูตรประถมศึกษาและนักเรียนที่ขอย้ายสถานศึกษา (วันที่ 10 มิ.ย. 2564)
- จำหน่ายนักเรียนที่จบหลักสูตรประถมศึกษาและนักเรียนที่ขอย้ายสถานศึกษา (วันที่ 10 มิ.ย. 2564)
- จำหน่ายนักเรียนที่จบหลักสูตรประถมศึกษาและนักเรียนที่ขอย้ายสถานศึกษา (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)

แผนงาน : จัดทำทะเบียนนักเรียนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep