กำหนดการ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1

สถานที่ อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:15-10:05

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1/7

 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)
12:10-13:00

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1/8

 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)
13:00-13:50

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1/9

 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ

6.5.1 วางแผนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ

6.5.2 ดำเนินการตามแผน ดังนี้

     - กำหนดระเบียบการยืม-คืนประเภทของหนังสือ วัสดุต่าง ๆ

     - จัดเก็บสถิติการยืมและการจัดกิจกรรม

     - บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

     - ประชาสัมพันธ์ทรัพยากร

      - จัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

       1) ค่าวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

       2) ค่าของรางวัลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

6.5.3 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 การให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1 (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1 (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)

แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep