กำหนดการ

วันที่ 12 สิงหาคม 2564

โรงเรียนหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน โรงเรียนหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์

6.6.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน 

6.6.2 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งกำหนดการกิจกรรมที่จัดขึ้น 

6.6.3 ตรวจเช็ควันเวลาในการจัดกิจกรรม 

6.6.4 ขอข้อมูลเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์             

6.6.5 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกกิจกรรมต่างๆ  พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ถ่ายภาพ     

6.6.6 บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

6.6.7 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ             

6.6.8 ตรวจเช็คข้อมูล และรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ      

6.6.9 ประเมิน สรุปผลและนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์
- โรงเรียนหยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิ.ย. 2564)
- โรงเรียนหยุด ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันที่ 26 ก.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันหยุดพิเศษตามมติ ครม. (วันที่ 27 ก.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 28 ก.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันมหิดล (หยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม) (วันที่ 24 ก.ย. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ต.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด ชดเชยวันปิยมหาราช (วันที่ 22 ต.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) (วันที่ 6 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (วันที่ 25 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (วันที่ 26 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (วันที่ 27 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (วันที่ 28 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (วันที่ 29 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (วันที่ 30 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันสิ้นปี (วันที่ 31 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนหยุด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนหยุด ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 3 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนหยุด วันการศึกษาเอกชน (วันที่ 10 ก.พ. 2565)
- โรงเรียนหยุด วันมาฆบูชา (วันที่ 16 ก.พ. 2565)

แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep