กำหนดการ

วันที่ 27 ธันวาคม 2564

โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี

สถานที่ Montfort College Primary Section

เวลา รายการ
ตลอดวัน โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เเผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสณมน ฟูปัญญา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์

6.6.1 ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงาน 

6.6.2 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งกำหนดการกิจกรรมที่จัดขึ้น 

6.6.3 ตรวจเช็ควันเวลาในการจัดกิจกรรม 

6.6.4 ขอข้อมูลเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์             

6.6.5 จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกกิจกรรมต่างๆ  พร้อมตรวจเช็คอุปกรณ์ถ่ายภาพ     

6.6.6 บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

6.6.7 ดำเนินการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ             

6.6.8 ตรวจเช็คข้อมูล และรายละเอียดของการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ      

6.6.9 ประเมิน สรุปผลและนำผลไปวางแผนการพัฒนาครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 การประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต สื่อกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์
- โรงเรียนหยุด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิ.ย. 2564)
- โรงเรียนหยุด ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันที่ 26 ก.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันหยุดพิเศษตามมติ ครม. (วันที่ 27 ก.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันที่ 28 ก.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 12 ส.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันมหิดล (หยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม) (วันที่ 24 ก.ย. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันที่ 13 ต.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด ชดเชยวันปิยมหาราช (วันที่ 22 ต.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติ) (วันที่ 6 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (วันที่ 25 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (วันที่ 26 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (วันที่ 27 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (วันที่ 28 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (วันที่ 29 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสเเละวันส่งท้ายสิ้นปี (วันที่ 30 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันสิ้นปี (วันที่ 31 ธ.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนหยุด เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนหยุด ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 3 ม.ค. 2565)
- โรงเรียนหยุด วันการศึกษาเอกชน (วันที่ 10 ก.พ. 2565)
- โรงเรียนหยุด วันมาฆบูชา (วันที่ 16 ก.พ. 2565)

แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep