กำหนดการ

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

ประชุมรถตู้รับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

สถานที่ -

เวลา รายการ
15:00 - 16:00

ประชุมรถตู้รับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

สถานที่:อาคารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ: ม.ศรัณย์ ลักขณาพิพัฒน์

หมายเหตุ:

Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 จัดระบบจราจรภายในโรงเรียน

6.1.1 วางแผนและประชุมเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน

6.1.2 จัดทำคู่มือระบบจราจรภายในโรงเรียน

- การเข้า-ออกโรงเรียน

- จุดจอดรถ

- เส้นทางจราจร

- จุด เวลาจอดรถ ป้ายสัญญาณจราจร

6.1.3 สำรวจพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน          

6.1.4 วางแผน กำหนดจุดจอดรถ และจำนวนป้ายสัญญาณจราจร 

6.1.5 ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ 

6.1.6 ติดตามการปฏิบัติงาน 

6.1.7 ประเมิน สรุปผล และนำไปวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 จัดระบบจราจรภายในโรงเรียน
- ประชุมรถตู้รับ-ส่งนักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)

แผนงาน : จัดระบบการจราจรและดูแลความปลอดภัยของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep