กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2564

การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานดูแลการจราจรภายในโรงเรียน

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา รายการ
08:30 - 09:00

การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานดูแลการจราจรภายในโรงเรียน

สถานที่:อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ชินโชติ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การสรรหาภายใน/ภายนอก คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน

6.1.1 กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน  วิธีการสรรหาภายใน/ภายนอก คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนบุคลากรที่ชัดเจน

- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

- ประชุมคณะกรรมการฯ

- ดำเนินงาน

- นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ประกาศใช้

- ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำสรุปผลการดำเนินงานไปวางแผนเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การสรรหาภายใน/ภายนอก คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานดูแลการจราจรภายในโรงเรียน (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 22 ธ.ค. 2564)
- การสอบสอนตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ IE (วันที่ 7 ม.ค. 2565)
- การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 4 เม.ย. 2565)

แผนงาน : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep