กำหนดการ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดศพมารดาของครูสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ และครูสุทธิพร ใจกว้าง

สถานที่ คริสตจักรสุวรรณดวงฤทธิ์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
19:30-21:00

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดศพมารดาของครูสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ และครูสุทธิพร ใจกว้าง

 คริสตจักรสุวรรณดวงฤทธิ์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- ขอเชิญคุณครูและมาสเตอร์เข้าร่วมงานศพมารดาครูสุทธิรักษ์ และครูสุทธิพร.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.3 การช่วยเหลือ ทำบุญงานศพ
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดศพมารดาของครูสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ และครูสุทธิพร ใจกว้าง (วันที่ 28 ก.ค. 2564)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดศพภรรยาของ มาสเตอร์กระสรวล อินทรสมบัติ (วันที่ 3 ส.ค. 2564)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดศพบิดาของมาสเตอร์นิวัติ ทิศรีชัย (วันที่ 5 ม.ค. 2565)
- รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมงานศพบิดาของมาสเตอร์นิวัติ ทิศรีชัย (วันที่ 5 ม.ค. 2565)
- คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเข้าร่วมงานศพบิดาของครูสุรางคณา จิตต์กาวิน (วันที่ 24 ม.ค. 2565)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep