กำหนดการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

พิธีสักการะแม่พระอัสสัมชัญ

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00-08:20

สักการะแม่พระอัสสัมชัญเนื่องในวันแม่พระอัสสัมชัญ

 รูปแม่พระหน้าวัดน้อยพระเมตตา
08:00-08:20

สักการะแม่พระอัสสัมชัญเนื่องในวันแม่พระอัสสัมชัญ

 รูปแม่พระหน้าวัดน้อยพระเมตตา
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า

6.5.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.5.2 ประชาสัมพันธ์ให้ครูและนักเรียนคาทอลิกได้รับทราบลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.5.3 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและวันพุธรับเถ้า

6.5.4 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.5.5 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือนและ วันพุธรับเถ้า
- พิธีสักการะแม่พระอัสสัมชัญ (วันที่ 11 ส.ค. 2564)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep