กำหนดการ

วันที่ 22 สิงหาคม 2564

คณะครูเข้าร่วมการอบรมออนไลน์เรื่องทำอย่างไรจึงจะพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ถูกใจผู้เรียน

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
13:30-16:30

คณะครูเข้าร่วมการอบรมออนไลน์เรื่องทำอย่างไรจึงจะพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ถูกใจผู้เรียน

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามทักษะวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

- คณะกรรมการฯ รับนโยบายของโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์หัวข้อและหาผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการ

- รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร

- วางแผนการดำเนินงาน

- ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณานำคณะครูเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ประสานแจ้งรายละเอียดให้กับครูที่เกี่ยวข้องในการร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ประสานฝ่ายบริหารทั่วไปในการจัดรถโรงเรียนรับ-ส่ง หรือประสานงานจัดซื้อ-จัดจ้างจองรถภายนอกในกรณีที่รถโรงเรียนไม่ว่างหรือไม่เพียงพอ

- ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ติดตามรายงานการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก จากผู้เข้ารับการอบรม

- บันทึกสถิติการเข้าอบรมแก่บุคลากรได้รับการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอก

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

- นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.2 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาภายนอกตามทักษะวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แจ้งรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก (วันที่ 18 พ.ค. 2564)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัดและประเมินผลด้วยข้อสอบ Online (วันที่ 14 ส.ค. 2564)
- คณะครูเข้าร่วมการอบรมออนไลน์เรื่องทำอย่างไรจึงจะพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้ถูกใจผู้เรียน (วันที่ 22 ส.ค. 2564)

แผนงาน : ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพัฒนาบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep