กำหนดการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2564

ประชุมออนไลน์ชี้แจงแนวทางการนำร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ ปีการศึกษา 2565 - 2570 ไปประชาพิจารณ์และสะท้อนข้อมูล

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา กิจกรรม สถานที่
10:00-12:00

ประชุมออนไลน์ชี้แจงแนวทางการนำร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ ปีการศึกษา 2565 - 2570 ไปประชาพิจารณ์และสะท้อนข้อมูล

 อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - จดหมายเชิญประชุมงานนโยบายและแผนฯ 24 ส.ค. 2564.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ

- รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากมูลนิธิฯ

- ศึกษาข้อมูล วางแผนการดำเนินงานตามหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบาย

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 

- ดำเนินการตามหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบาย

- ติดตาม สรุปผลการดำเนินการตามหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบาย

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินการ

- นำผลการประเมินไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ
- 6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ประชุมออนไลน์แนวทางการตอบแบบสอบถามข้อมูลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ ฉบับใหม่ พศ. 2565-2570 (วันที่ 22 มิ.ย. 2564)
- ประชุมออนไลน์ชี้แจงแนวทางการนำร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ ปีการศึกษา 2565 - 2570 ไปประชาพิจารณ์และสะท้อนข้อมูล (วันที่ 24 ส.ค. 2564)
- เชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 - 2570 (วันที่ 26 ส.ค. 2564)
- ประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565 - 2570 (วันที่ 26 ส.ค. 2564)
- อบรมออนไลน์แนวทางการสร้างแผนงาน โครงการในระบบ SWIS โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 4 ก.ย. 2564)
- สิ้นสุด 6.4.2 การสนับสนุนงานนโยบายและแผนมูลนิธิฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep