กำหนดการ

วันที่ 25 สิงหาคม 2564

ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวจีน Ms.Zhifei Liang

สถานที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:30-11:00

ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวจีน Ms.Zhifei Liang

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน

6.8.1 จดหมายออก บันทึกข้อความ คำสั่ง

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- จัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง ส่งมอบให้กับงานที่เกี่ยวข้องหรือส่งงานข้อมูลและสารสนเทศฝ่ายธุรการเพื่อออกเลข

- ส่งเอกสาร ไปยังหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ

- เก็บบันทึกข้อมูลการจัดทำเอกสารเพื่อเก็บเป็นสถิติ

- ติดตามประเมินผลการจัดทำเอกสารเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

6.8.2 พิมพ์งานเอกสารของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- จัดพิมพ์เอกสาร

- ตรวจสอบความถูกต้อง

- ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่มอบหมายให้ทันเวลาตามที่กำหนด

- บันทึกข้อมูลการจัดพิมพ์เอกสารและบันทึกความผิดพลาดของการจัดพิมพ์เอกสาร

- ติดตามประเมินผลการพิมพ์งานเอกสารของฝ่ายบุคลากรเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

6.8.3 จัดทำเอกสารงานวิเทศสัมพันธ์

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- จัดพิมพ์เอกสารในการขอ/ต่ออายุวีซ่า/เอกสารในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท Non-immigrant Type B/เอกสารในการขอ/ต่อใบอนุญาตการทำงาน/แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับครูชาวต่างประเทศ/ ใบรับรองความประพฤติ /เอกสารที่ต้องติดอากรแสตมป์ (การขออนุญาตทำงาน/การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/การรับบัตรคิวตรวจคนเข้าเมือง)/เอกสารในการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม/พิมพ์ลายนิ้วมือ/เอกสารในการขอใบประกอบวิชาชีพครู/ใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครู/การจัดทำใบแจ้งเงินเดือนและเบิกเงินเดือนสำหรับครูชาวต่างประเทศ
- ตรวจสอบความถูกต้อง

- ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่มอบหมายให้ทันเวลาตามที่กำหนด

- บันทึกข้อมูลการจัดพิมพ์เอกสารและบันทึกความผิดพลาดของการจัดพิมพ์เอกสาร

- ติดตามประเมินผลการพิมพ์งานเอกสารของฝ่ายบุคลากรเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

6.8.4 ประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงาน

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- กำหนดปฏิทินการติดตาม ประสานงาน

- แจ้งปฏิทินการติดตามประสานงานแก่งานผู้เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการกำกับ ติดตาม ประสานงานตามแผนงานที่วางไว้

- ดำเนินการสรุป รวบรวม จัดเก็บ รายงานการติดต่อประสานงาน

- ติดตามประเมินผลการประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน
- 6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- ไปส่งเอกสารหนังสือแต่งตั้งครูชาวต่างประเทศ Mr.Timothy Douglas Van Sickle (วันที่ 17 มิ.ย. 2564)
- ไปรับเล่มใบอนุญาตทำงานของ Mr.Timothy Douglas Van Sickle (วันที่ 21 มิ.ย. 2564)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Ms.Irene L. Panes (วันที่ 24 มิ.ย. 2564)
- พาครูชาวต่างประเทศ Mr.Garett Zachary Madu ไปพิสูจน์ลายนิ้วมือ (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- แจ้งออกครูชาวต่างประเทศ Ms.Samara Marie Murtaugh (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ จำนวน 3 ราย (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- ไปสำนักงานคุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจเอกสารขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 9 ก.ค. 2564)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศจำนวน 2 ราย (วันที่ 19 ก.ค. 2564)
- ไปยื่นเอกสารขอจัดทำใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Mr.Garett Zachary Madu (วันที่ 23 ก.ค. 2564)
- พาครูชาวต่างประเทศ Mr.Garett Zachary Madu ไปรับใบอนุญาตทำงาน (วันที่ 4 ส.ค. 2564)
- ไปยกเลิกใบอนุญาตทำงานของ MS.LUCIA GARCIA ARGUDO (วันที่ 9 ส.ค. 2564)
- ไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสอบถามการเปลี่ยนประเภทวีซ่า (วันที่ 16 ส.ค. 2564)
- ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวจีน Ms.Zhifei Liang (วันที่ 25 ส.ค. 2564)
- ไปรับหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศและไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 10 ก.ย. 2564)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Ms.Zu Zu (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- พาครูชาวต่างประเทศไปรับใบอนุญาตทำงาน Mr.Scott C Stewart (วันที่ 30 ก.ย. 2564)
- ไปสอบถามเรื่องการเปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าทำงานของ Mr.Jonathan Hickling (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของ Mr.James Francis Kennedy และไปแจ้งออก Mr.Tarin Edward Garrison ออกจากงาน (วันที่ 11 ต.ค. 2564)
- พาครูชาวต่างประเทศไปต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยว Ms.Taylor Erin Earnhart (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ของMs.Aileen Tagalawan Dumagan (วันที่ 21 ต.ค. 2564)
- 6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep