กำหนดการ

วันที่ 27 สิงหาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล

สถานที่ โรงเรียนอนุบาล

เวลา กิจกรรม สถานที่
13:00-16:30

ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล

- อนุบาลร่มเย็น

- อนุบาลสุมาลี

- อนุบาลสุขประเสริฐ

- อนุบาลสุรีย์วรรณ

- อนุบาลเปรมฤดี

 โรงเรียนอนุบาล
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1

6.1.1 คณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.1.2 ดำเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ชั้น ป.1 ตามแผนงานที่วางไว้

6.1.3 ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงาน

6.1.4 รายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา และนำผลวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1
- ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (วันที่ 18 ส.ค. 2564)
- ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (วันที่ 20 ส.ค. 2564)
- ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (วันที่ 27 ส.ค. 2564)
- ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (วันที่ 1 ก.ย. 2564)
- ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (วันที่ 3 ก.ย. 2564)
- ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนอนุบาล (วันที่ 8 ก.ย. 2564)

แผนงาน : สื่อสารสร้างความเข้าใจความร่วมมืออันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้เกี่ยวข้องที่ถูกต้องผ่านสื่อของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสื่อสารมวลชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep