กำหนดการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2564

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2564

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
10:30-11:30

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2564

 อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้

6.1.1 วางแผนกำหนดแนวทางในการประชุม           

6.1.2 ดำเนินการประชุมตามแผน ในหัวข้อต่อไปนี้

     - ทบทวนการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย

     - ทบทวนการลงทะเบียนวิเคราะห์เลขหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย

     - ทบทวนขั้นตอนการเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้

     - ทบทวนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแนะนำหนังสือ

     - ทบทวนการจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

     - ทบทวนการปฏิบัติงานของบุคลากรบทบาทหน้าที่บุคลากรในงานห้องสมุด

6.1.3 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้
- ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 28 ส.ค. 2564)

แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep