กำหนดการ

วันที่ 17 กันยายน 2564

นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00-16:00

นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564

 Montfort College Primary Section
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)

6.1.1 วางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ หลักการ เครื่องมือ และกำหนดการนิเทศแต่ละครั้ง

6.1.2 แจ้งวัตถุประสงค์ หลักการ เครื่องมือและกำหนดการนิเทศให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแต่ละฝ่าย 

6.1.3 ดำเนินการนิเทศ 

6.1.4 จัดทำบันทึกการนิเทศ และสรุปผลการนิเทศ

6.1.5 รายงานบันทึกการนิเทศ และผลการนิเทศให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาตามผลการนิเทศของแต่ละฝ่าย

6.1.6 ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอจากการนิเทศครั้งก่อน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) (วันที่ 2 ส.ค. 2564)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 13 ก.ย. 2564)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 14 ก.ย. 2564)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 15 ก.ย. 2564)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 16 ก.ย. 2564)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 20 ก.ย. 2564)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 21 ก.ย. 2564)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 22 ก.ย. 2564)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่1) (วันที่ 30 ก.ย. 2564)

แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep