กำหนดการ

วันที่ 24 กันยายน 2564

ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

สถานที่ Student Dashboard

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

 Student Dashboard
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2183 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- จัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร

1) ประสานฝ่ายวิชาการเรื่องบุคลากรและคาบเรียน

2) สำรวจความต้องการของนักเรียนในการเปิดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร

3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้และความสอดคล้องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเปิดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร

4) สำรวจบุคลากรที่ปรึกษากิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร

5) จัดบุคลากรที่ปรึกษาให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (อัตรา 1:20)

6) สำรวจความต้องการในการใช้สถานที่ ของแต่ละชมรมเสริมหลักสูตร

7) ครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตรเขียนวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อประชาสัมพันธ์

8) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร

9) นักเรียนลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตรทางเว็บไซต์โรงเรียน

10) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์

11) จัดทำคู่มือกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตรสำหรับคร

12) ดำเนินการจัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร

13) ฝ่ายกิจการนักเรียนออกรหัสกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร

14) ฝ่ายกิจการนักเรียนกรอกรหัสและรายชื่อชมรมเข้าฐานข้อมูลในการวัดและประเมินผล

- ประเมินผลการเรียนของนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

- ครูที่ปรึกษาส่งคู่มือและผลการประเมินการจัดกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.1 กิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนวันจันทร์ คาบ 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เรียนวันพุธ คาบ 8)
- ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 21 ก.ย. 2564)
- ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 22 ก.ย. 2564)
- ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 23 ก.ย. 2564)
- ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 24 ก.ย. 2564)
- ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 25 ก.ย. 2564)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep