กำหนดการ

วันที่ 17 กันยายน 2564

พาครูชาวต่างประเทศไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดที่โรงพยาบาลราชเวช

สถานที่ โรงพยาบาลราชเวช

เวลา กิจกรรม สถานที่
13:00-15:00

พาครูชาวต่างประเทศไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดที่โรงพยาบาลราชเวช

 โรงพยาบาลราชเวช
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 จัดระบบและบริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษตามนโยบายฝ่ายวิชาการกำหนด

6.1.1 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน

6.1.2 กำหนดขอบข่ายงาน/กำหนดเป้าหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรและครูตามโครงสร้างการบริหารงาน 

6.1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการในกิจกรรมและคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ เพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายฝ่าย และเป้าหมายของโรงเรียน และคู่มือการปฏิบัติงาน

6.1.4 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด             

6.1.5 คัดสรรครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายแต่ละงาน       

- วางแผน วิเคราะห์อัตรากำลังจำนวนครูชาวต่างประเทศ และจัดทำแผนอัตรากำลังครูชาวต่างประเทศ   

- กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน วิธีการสรรหา คุณสมบัติของครูชาวต่างประเทศที่ชัดเจน

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร

- ดำเนินการสอบคัดเลือก 

- นำเสนอผู้อำนวยการ ผลการทดสอบ และพิจารณาลงนามอนุมัติ

6.1.6 กำกับ ติดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ           

6.1.7 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนงาน

6.1.8 ประชุมวางแผนชี้แจงครูเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program

6.1.9 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

6.1.10 รายงานผลการปฏิบัติงานของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ 

6.1.11 ประเมินการดำเนินการบริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ

6.1.12 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 จัดระบบและบริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษตามนโยบายฝ่ายวิชาการกำหนด
- 6.1 จัดระบบและบริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษตามนโยบายฝ่ายวิชาการกำหนด (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- พาครูชาวต่างประเทศไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดที่โรงพยาบาลราชเวช (วันที่ 17 ก.ย. 2564)
- พาครูชาวต่างประเทศไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดที่โรงพยาบาลราชเวช (วันที่ 21 ก.ย. 2564)
- พาครูชาวต่างประเทศไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดที่โรงพยาบาลราชเวช (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- 6.1 จัดระบบและบริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษตามนโยบายฝ่ายวิชาการกำหนด (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep