กำหนดการ

วันที่ 2 ตุลาคม 2564

ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการ (การประกวดงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม GLOBE ประจำปี 2564 )

สถานที่ ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

เวลา กิจกรรม สถานที่
10:30-11:00

ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (การประกวดงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม GLOBE ประจำปี 2564)

 ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep