กำหนดการ

วันที่ 27 กันยายน 2564

ตรวจเช็คอาคารสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียนและการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน

สถานที่ -

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:00-11:00

ตรวจเช็คอาคารสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียนและการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน

6.2.1 ศึกษาข้อมูลจากแบบสำรวจและใบแจ้งซ่อมของบุคลากร

6.2.2 สำรวจอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเพื่อดำเนินการจัดซื้อ

6.2.3 วางแผนกำหนดปฏิทินการซ่อมบำรุงและปรับปรุงอาคาร

6.2.4 ทำการซ่อมบำรุงและปรับปรุงอาคารตามปฏิทินและกำหนดการซ่อม

6.2.5 ติดตามการดำเนินการซ่อมภายหลังจากการซ่อมบำรุง

6.2.6 สรุปผลการติดตาม ประเมินผลและวางแผนในการดำเนินการครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การซ่อมบำรุง ปรับปรุงอาคาร ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
- ตรวจเช็คอาคารสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเรียนและการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน (วันที่ 27 ก.ย. 2564)

แผนงาน : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบและซ่อมบำรุง อาคารและระบบอาคาร และสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep