กำหนดการ

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

นิเทศการสอนในช่วงสถานการร์โควิด  โดยรูปแบบการนิเทศการสอนแบบOnline  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอน

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ส่งหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1 /2564 (วันที่ 3 พ.ค. 2564)
- ส่งหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1 /2564 (วันที่ 4 พ.ค. 2564)
- ส่งหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1 /2564 (วันที่ 5 พ.ค. 2564)
- ส่งหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1 /2564 (วันที่ 6 พ.ค. 2564)
- ส่งหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1 /2564 (วันที่ 7 พ.ค. 2564)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจหลักสูตรฉบับครูผู้สอน และให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข (วันที่ 8 พ.ค. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 16 พ.ค. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 17 พ.ค. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 18 พ.ค. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 19 พ.ค. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 21 พ.ค. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 22 พ.ค. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 23 พ.ค. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 24 พ.ค. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 25 พ.ค. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 26 พ.ค. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 27 พ.ค. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 28 พ.ค. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 29 พ.ค. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 30 พ.ค. 2564)
- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการนิเทศการสอน เครื่องมือและเกณฑ์การนิเทศให้ครูผู้สอน (วันที่ 1 มิ.ย. 2564)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจหลักสูตรฉบับครูผู้สอน และให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข (วันที่ 9 มิ.ย. 2564)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจหลักสูตรฉบับครูผู้สอน และให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข (วันที่ 10 มิ.ย. 2564)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจหลักสูตรฉบับครูผู้สอน และให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจหลักสูตรฉบับครูผู้สอน และให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข (วันที่ 12 มิ.ย. 2564)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจหลักสูตรฉบับครูผู้สอน และให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข (วันที่ 13 มิ.ย. 2564)
- หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจหลักสูตรฉบับครูผู้สอน และให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไข (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- ครูผู้สอนปรับปรับแก้หลักสูตรฉบับครูผู้สอน และนำลงในระบบSWIS (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 30 ก.ย. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 1 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 4 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 5 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 6 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 7 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 8 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 11 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 12 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 13 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 14 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 15 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 19 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 20 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 21 ต.ค. 2564)
- ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอนครูผุ้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในรูปแบบOnline (วันที่ 22 ต.ค. 2564)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 15 ธ.ค. 2564)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 16 ธ.ค. 2564)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 17 ธ.ค. 2564)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 21 ธ.ค. 2564)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 22 ธ.ค. 2564)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 23 ธ.ค. 2564)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 24 ธ.ค. 2564)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 10 ม.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 11 ม.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 12 ม.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 13 ม.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 14 ม.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 17 ม.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 18 ม.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 19 ม.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 20 ม.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครั้งที่2/2564 (วันที่ 21 ม.ค. 2565)

แผนงาน : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนิเทศการสอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep