กำหนดการ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

สถานที่ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
13:30-13:30

ภราดาและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

 ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น

6.13.1 ศึกษาผลสรุปการร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563

6.13.2 รับจดหมายเข้าจากหน่วยงานภายนอก 

6.13.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน 

6.13.4 ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.13.5 เบิกงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงาน 

6.13.6 ส่งมอบงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ช่วยเหลือ 

6.13.7 บันทึกข้อมูล สถิติการช่วยเหลือพระศาสนจักรท้องถิ่น

6.13.8 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.13.9 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.13 ร่วมกิจกรรมกับพระศาสนจักรท้องถิ่น
- ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 7 ต.ค. 2564)
- เชิญผอ.ร่วมคำนับพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (วันที่ 7 ต.ค. 2564)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep