กำหนดการ

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รับการประเมินจากคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียน เพื่อรับคำชี้แนะ ตรวจเช็คมาตรการต่างๆ ตลอดจนเสนอแนวทางการดำเนินการนำเสนอต่อจังหวัดเชียงใหม่ในการขอเปิดเรียนและการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา กิจกรรม สถานที่
10.30-12.00

- คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะกรรมการป้องกันการแพร่  
  ระบาดของโรคโควิด 19 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม การขอเปิดเรียนและการ ใช้อาคารเรียน หรือสถานที่ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เพื่อจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 2  อาคารสามัคคีนฤมิต
- ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก ประถม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ
- คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมอาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก   ประถม ดังนี้ 
                1)  ห้องเรียน อาคารสามัคคีนฤมิต
                2)  จุดคัดกรองศาลามารีย์ 
                3)  โรงอาหาร
                4)  เฮือนผญา
                5)  อาคารสระว่ายน้ำ SIMEON 1932
                6)  สนามเด็กเล่นลานหลัก
                7)  ห้องสมุด อาคารเซนหลุยส์มารีย์
                8)  ห้องน้ำ และจุดคัดกรองอาคารมงฟอร์ต
                9)  ห้องเรียน อาคารมงฟอร์ต
- คณะกรรมการฯ สรุปภาพรวมการตรวจเยี่ยมการขอเปิดเรียนและการใช้อาคารเรียนหรือ    
  สถานที่ ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เพื่อจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต
- รองอำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กล่าวขอบคุณและมอบของที่
  ระลึกแก่คณะกรรมการฯ
- คณะภราดา คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการบันทึกภาพร่วมกัน

 

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการตรวจเยี่ยม รร. ก่อนเปิด--เทศบาล.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก

6.5.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  6.5.2 กำหนดปฏิทินกิจกรรม 

6.5.3 ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.5.4 กำกับ ติดตามดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.5.5 ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการดำเนิน งานไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก
- ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมกับโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ในการช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ในสถานศึกษา (วันที่ 14 ก.ย. 2564)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ซ้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียน เพื่อให้คำชี้แนะ ตรวจเช็คมาตรการต่างๆ ตลอดจนเสนอแนวทางการดำเนินการนำเสนอต่อจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 7 ต.ค. 2564)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รับการประเมินจากคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียน เพื่อรับคำชี้แนะ ตรวจเช็คมาตรการต่างๆ ตลอดจนเสนอแนวทางการดำเนินการนำเสนอต่อจังหวัดเชียงใหม่ในการขอเปิดเรียนและการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน (วันที่ 8 ต.ค. 2564)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน จาก ดร.ดนัย สารพฤกษ์ (ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่) เพื่อขอทำการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On-Site) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2564)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep