กำหนดการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องการเงิน)

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:30-11:30

ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ภาคเช้า)

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องการเงิน)
13:00-15:00

ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ภาคบ่าย)

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องการเงิน)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 งานรับเงิน (ภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 2 ต.ค. 2564, ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 5 มี.ค. 2565)

6.1.1 วางแผนกำหนดตารางงานรับเงินในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน

6.1.2 ดำเนินงานรับเงิน

6.1.2.1 รับเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

6.1.2.2 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

6.1.2.3 รับเงินค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

6.1.3 จัดทำใบสรุปรายรับประจำวันและตรวจนับเงินหน้าเคาน์เตอร์

6.1.4 จัดทำสรุปการรับเงินแต่ละกิจกรรม และรายงานการเงินและเงินฝากธนาคารประจำวัน

6.1.5 ติดตามค่าธรรมเนียมการเรียนค้างชำระ และทำรายงานสรุปอย่างเป็นปัจจุบัน

6.1.6 ประเมินกระบวนการรับเงิน และนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 งานรับเงิน (ภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 2 ต.ค. 2564, ภาคเรียนที่ 1/2565 วันที่ 5 มี.ค. 2565)
- ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 13 พ.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี ให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน มูลนิธิฯ และมาตรฐานการบัญชี

โครงการ :


หน่วยงาน : งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep