กำหนดการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2564

นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) (นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด)

สถานที่ ณ ศูนย์อนามัยที่ 1เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่)

เวลา รายการ
09:00 - 12:00

นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จำนวน  99 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer)  นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด ณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่) 

สถานที่:ณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่)

ผู้รับผิดชอบ: มิสอารุณี ลากตา
มิสรินลษา เจริญสุข

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.3.6 วัคซีนโควิด 19 (Pfizer) (วัคซีนทางเลือก)

- หนังสือแจ้งเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี และนักเรียนอายุ 5-11 ปี

- ออกแบบสำรวจความประสงค์ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อได้รับสิทธิในการฉีด (ผ่านระบบ SWIS)

- รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิและผู้ปกครองอนุญาติให้ฉีดส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

- ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการฉีดวัคซีน

- ดำเนินการให้วัคซีนแก่นักเรียนในรายที่ผู้ปกครองอนุญาต          

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.3.6 วัคซีนโควิด 19 (Pfizer) (วัคซีนทางเลือก)
- 6.1.3.6 วัคซีนโควิด 19 (Pfizer) (วัคซีนทางเลือก) (วันที่ 1 ก.ย. 2564)
- นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) (นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด) (วันที่ 19 ต.ค. 2564)
- นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม 2 (นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด) (วันที่ 9 พ.ย. 2564)
- นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม 1 รอบ 2 รอบทบทวนสิทธิ (นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด) (วันที่ 29 พ.ย. 2564)
- นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม 2 รอบ 2 รอบทบทวนสิทธิ (นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด) (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม 1 (นักเรียนที่มีอายุ 5-11 ปีและผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด) พร้อมทั้งนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ (รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่) เป็นประธานและเยี่ยมชมการฉีดวัคซีนนักเรียน (วันที่ 11 ก.พ. 2565)
- นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5 - 11 ปี ในระดับชั้น ป.5 (ในรายผู้ปกครองลงระบบตอบแบบสำรวจประสงค์ให้ฉีดวัคซีน) (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5 - 11 ปี ในระดับชั้น ป.4 (ในรายผู้ปกครองลงระบบตอบแบบสำรวจประสงค์ให้ฉีดวัคซีน) (วันที่ 4 มี.ค. 2565)
- นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5 - 11 ปี ในระดับชั้น ป.3 (ในรายผู้ปกครองลงระบบตอบแบบสำรวจประสงค์ให้ฉีดวัคซีน) (วันที่ 19 มี.ค. 2565)
- นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5 - 11 ปี ในระดับชั้น ป.2 (ในรายผู้ปกครองลงระบบตอบแบบสำรวจประสงค์ให้ฉีดวัคซีน) (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5 - 11 ปี ในระดับชั้น ป.1 (ในรายผู้ปกครองลงระบบตอบแบบสำรวจประสงค์ให้ฉีดวัคซีน) (วันที่ 28 มี.ค. 2565)
- 6.1.3.6 วัคซีนโควิด 19 (Pfizer) (วัคซีนทางเลือก) (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep