กำหนดการ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับวัคซีนเข็ม 3

สถานที่ ห้างสรรพสินค้าเช็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่

เวลา กิจกรรม สถานที่
08:00-12:00

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับวัคซีนเข็ม 3

 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 56 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรเก็บรวบรวมหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ (วันที่ 28 มิ.ย. 2564)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรเก็บรวบรวมหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ (วันที่ 29 มิ.ย. 2564)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรเก็บรวบรวมหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ (วันที่ 30 มิ.ย. 2564)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรเก็บรวบรวมหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ (วันที่ 1 ก.ค. 2564)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรเก็บรวบรวมหนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 (วันที่ 3 พ.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep