กำหนดการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม 2 (นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด)

สถานที่ ณ ศูนย์อนามัยที่ 1เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่)

เวลา กิจกรรม สถานที่
09:00-12:00

นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จำนวน  94 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม 2 นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552 และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด

 ณ ศูนย์อนามัยที่ 1เชียงใหม่ (โรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.3.6 วัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน อายุ 12-18 ปี (วัคซีนทางเลือก)

- หนังสือแจ้งเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ให้กับนักเรียนอายุ 12-18 ปี 

- ดึงข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิจากระบบ สช.

- ออกแบบสำรวจความประสงค์ในการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อได้รับสิทธิในการฉีด (ผ่านระบบ SWIS)

- รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ได้รับสิทธิและผู้ปกครองอนุญาติให้ฉีดส่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

- ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการฉีดวัคซีน

- ดำเนินการให้วัคซีนแก่นักเรียนในรายที่ผู้ปกครองอนุญาต          

- ประเมิน สรุปผลการดำเนินกิจกรรมและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.3.6 วัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน อายุ 12-18 ปี (วัคซีนทางเลือก)
- 6.1.3.6 วัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน อายุ 12-18 ปี (วัคซีนทางเลือก) (วันที่ 1 ก.ย. 2564)
- นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) (นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด) (วันที่ 19 ต.ค. 2564)
- นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม 2 (นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด) (วันที่ 9 พ.ย. 2564)
- นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม 1 รอบ 2 รอบทบทวนสิทธิ (นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด) (วันที่ 29 พ.ย. 2564)
- นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) เข็ม 2 รอบ 2 รอบทบทวนสิทธิ (นักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2552และผู้ปกครองประสงค์ให้ฉีด) (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- 6.1.3.6 วัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน อายุ 12-18 ปี (วัคซีนทางเลือก) (วันที่ 30 เม.ย. 2565)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep