กำหนดการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ประชุมพนักงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13:00-14:00

ประชุมพนักงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนกประถม

 อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 80 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน

6.6.1 วางแผนร่วมกับรองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในงาน

6.6.2 ติดตามการปฏิบัติงานของ นักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน. ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกวัน

6.6.3 ติดตามการปฏิบัติงานของ นักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน. ตามคำร้องขอจากหน่วยงานภายในและภายนอกตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

6.6.4 มอบหมายงาน ให้คำปรึกษา เสนอแนะติชมในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

6.6.5 ให้คำปรึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานของนักการ พนักงานทำความสะอาดและเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน

6.6.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และ เจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง

6.6.7 ประเมินการดำเนินงานและนำผลมาวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 วางแผน มอบหมายงาน กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักการ พนักงานทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจรภายในโรงเรียน
- ประชุมพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 11 มิ.ย. 2564)
- ประชุมพนักงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (วันที่ 26 พ.ย. 2564)

แผนงาน : บริหารจัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep