กำหนดการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2570 ครั้งที่ 3

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา กิจกรรม สถานที่
13:00-16:00

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2570 ครั้งที่ 3

 อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 7. บันทึกข้อความเชิญประชุม กก.จัดทำแผนพัฒนาฯ 2565-2570 ครั้งที่ 3(26พ.ย.64).pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

6.5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน

6.5.2 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกเพื่อกำหนด กรอบ แนวทางการจัดทำ

6.5.3 ประชุม วางแผนจัดทำรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

6.5.4 นำเสนอและชี้แจงรูปแบบการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

6.5.5 วิเคราะห์สภาพการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนตามหลักวิชาการ

6.5.6 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา/โครงสร้างระบบ/แผนงาน โครงการ กำหนดฝ่ายและหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละเป้าหมายและกลยุทธ์

6.5.7 จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และนำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

6.5.8 ปรับปรุงแก้ไขรูปเล่ม และนำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาลงนาม

6.5.9 จัดส่งรูปเล่มให้กับหน่วยงานต้นสังกัด

6.5.10 ประเมินและสรุปผลกระบวนการจัดทำ

6.5.11 นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
- 6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (วันที่ 2 ส.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2567 (วันที่ 16 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2567 ครั้งที่ 2 (วันที่ 24 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2570 ครั้งที่ 3 (วันที่ 29 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2570 ครั้งที่ 4 (วันที่ 30 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2570 ครั้งที่ 5 (วันที่ 2 ธ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 2570 ครั้งที่ 6 (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- สิ้นสุด 6.5 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (วันที่ 11 มี.ค. 2565)

แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep