กำหนดการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564

สถานที่ -

เวลา รายการ
08:00 - 16:00

ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564

สถานที่:อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องฝ่ายพัฒนาบุคลากร)

ผู้รับผิดชอบ: มิสจุฑารัตน์ เอี่ยมแสงศรี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ดำเนินการสั่งซื้อผ่านงานจัดซื้อ-จัดจ้าง

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.2 ผ้าตัดชุดฟอร์มครู บุคลากร พนักงานโรงอาหาร นักการ และรปภ.
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 18 พ.ค. 2564)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 19 พ.ค. 2564)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 20 พ.ค. 2564)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อฟอร์มการปฏิบัติงานนักการและพนักงาน ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 21 พ.ค. 2564)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 26 พ.ย. 2564)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 27 พ.ย. 2564)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 29 พ.ย. 2564)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 30 พ.ย. 2564)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 1 ธ.ค. 2564)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 2 ธ.ค. 2564)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผ้าตัดชุดฟอร์มครูและบุคลากรทางการศึกษา(ชาย) ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 3 ธ.ค. 2564)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 18 ก.พ. 2565)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 21 ก.พ. 2565)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 22 ก.พ. 2565)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 ก.พ. 2565)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 24 ก.พ. 2565)
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดเสื้อชมรม ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 25 ก.พ. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 15 มี.ค. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 21 มี.ค. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 22 มี.ค. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 23 มี.ค. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 24 มี.ค. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 25 มี.ค. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 28 มี.ค. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 29 มี.ค. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 30 มี.ค. 2565)
- ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (วันที่ 31 มี.ค. 2565)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep