กำหนดการ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน จาก ดร.ดนัย สารพฤกษ์ (ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่) เพื่อขอทำการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On-Site) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
11:00 - 12:00

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน จาก ดร.ดนัย สารพฤกษ์ (ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่) เพื่อขอทำการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On-Site) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสอารุณี ลากตา
มิสรินลษา เจริญสุข
ม.มณี ครไชยศรี

หมายเหตุ:

Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 13 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก

6.5.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน  6.5.2 กำหนดปฏิทินกิจกรรม 

6.5.3 ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.5.4 กำกับ ติดตามดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.5.5 ประเมิน สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการดำเนิน งานไปวางแผนพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 ติดต่อประสานงาน ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพกับหน่วยงานภายใน และภายนอกตามคำสั่งหรือหนังสือจากหน่วยงานภายนอก
- ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมกับโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ในการช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)ในสถานศึกษา (วันที่ 14 ก.ย. 2564)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ซ้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียน เพื่อให้คำชี้แนะ ตรวจเช็คมาตรการต่างๆ ตลอดจนเสนอแนวทางการดำเนินการนำเสนอต่อจังหวัดเชียงใหม่ (วันที่ 7 ต.ค. 2564)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รับการประเมินจากคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของโรงเรียน เพื่อรับคำชี้แนะ ตรวจเช็คมาตรการต่างๆ ตลอดจนเสนอแนวทางการดำเนินการนำเสนอต่อจังหวัดเชียงใหม่ในการขอเปิดเรียนและการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่ของโรงเรียนเพื่อจัดการเรียนการสอน (วันที่ 8 ต.ค. 2564)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม รับการตรวจเยี่ยมโรงเรียน จาก ดร.ดนัย สารพฤกษ์ (ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่) เพื่อขอทำการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On-Site) ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 (วันที่ 2 ธ.ค. 2564)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep