กำหนดการ

วันที่ 9 ธันวาคม 2564

เชิญ ผอ.ร่วมวจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร

สถานที่ ลานกิจกรรม(อนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์)

เวลา กิจกรรม สถานที่
00:00-00:00

เชิญผอ.ร่วมกิจกรรมเสกถ้ำพระกุมาร

 ลานกิจกรรม(อนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์)
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 17 ธันวาคม 2564)

6.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.4.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.4.3 ประสานประธานในพิธีทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.4.4 ซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่

6.4.5 ดำเนินการจัดกิจกรรม

- ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

- ประกวดตกแต่งห้องเรียน ป.1-ป.6

- ประกวดตกแต่งถ้ำพระกุมาร ป.4-ป.6

- พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

- เลี้ยงสังสรรค์และแลกของขวัญของแต่ละห้องเรียน

6.4.6 ประเมินและสรุปผลดำเนินงาน

6.4.7 นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 17 ธันวาคม 2564)
- วจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- เชิญ ผอ.ร่วมวจนพิธีกรรมเสกถ้ำพระกุมาร (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 20 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 21 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 22 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 23 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 24 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 25 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 26 ธ.ค. 2564)
- กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี กิจกรรมวันคริสต์มาส (วันที่ 27 ธ.ค. 2564)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep