กำหนดการ

วันที่ 11 ธันวาคม 2564

การตรวจ ATK ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ และพนักงานเพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site

สถานที่ -

เวลา รายการ
08:00 - 11:30

การตรวจ ATK ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ และพนักงานเพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนในรูปแบบ  On-Site  

สถานที่:ลานอเนกประสงค์กรีนโดม

ผู้รับผิดชอบ: มิสรินลษา เจริญสุข
มิสอารุณี ลากตา
ม.มณี ครไชยศรี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค

6.2.1 ติดตามข่าวสาร/วิเคราะห์สถานการณ์การระบาดของโรค

6.2.2 วางแผนการเฝ้าระวังโรคระบาด

6.2.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.2.4 รายงานสถานการณ์ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง        

6.2.5 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

6.2.6 จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

6.2.7 จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ  6.2.8 ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในเว็บไซต์โรงเรียน    

6.2.9 ลงสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพในวารสารโรงเรียน       

6.2.10 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ             

6.2.11 ลงบันทึกในสมุดบันทึกการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

6.2.12 รายงานผลให้แก่ผู้บังคับ บัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ

6.2.13 สรุปประเมินผลและนำผลการดำเนินการไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 งานเฝ้าระวังให้ความรู้กับนักเรียน บุคลากร และติดตามสถานการณ์ของโรค
- จัดบอร์ดความรู้เรื่อง 6 มาตรการ ป้องกันโควิด-19 ในโรงเรียน (วันที่ 14 มิ.ย. 2564)
- แจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องไข้เลือดออก ความน่ากลัวที่ไม่แพ้ Covid-19 ในระบบSWIS Admin (วันที่ 15 มิ.ย. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ คลิปวีโอให้ความรู้เพื่อ การเตรียมตัวและความเข้าใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง "การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ในเด็กนักเรียน" โดยกรมควมคุมโรค สธ. (วันที่ 5 ต.ค. 2564)
- ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพเรื่อง 4 ข้อควรรู้ดูแลเด็กอย่างไร ในช่วง โควิด-19 ในระบบ SWIS Admin (วันที่ 11 ต.ค. 2564)
- การตรวจ ATK ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ และพนักงานเพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site (วันที่ 11 ธ.ค. 2564)
- การตรวจ ATK ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ และพนักงานเพื่อเตรียมพร้อมเปิดเรียนในรูปแบบ On-Site (วันที่ 18 ธ.ค. 2564)
- จัดบอร์ดความรู้เรื่อง ยึดหลัก D-M-H-T-T-A ปลอดภัย อุ่นใจแน่นอน (วันที่ 28 ก.พ. 2565)
- ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่อง MIS-C อาการต้องระวัง หลังเด็กหายจากโควิด-19 (วันที่ 11 มี.ค. 2565)

แผนงาน : เฝ้าระวัง ป้องกันภาวะสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลแก่นักเรียน ครู และบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานพยาบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep