กำหนดการ

วันที่ 18 ธันวาคม 2564

ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2564 (ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน และมาตรการต่างๆ ของโรงเรียน)

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา รายการ
13:00 - 16:00

ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2564 (ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน และมาตรการต่างๆ ของโรงเรียน)

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 189 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 82.pdf - รายชื่อครูที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2564.docx.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ

6.1.1 ศึกษาข้อมูลในการกำหนดปฏิทินของปีการศึกษา 2564

6.1.2 วางแผนกำหนดปฏิทินในการประชุมต่างๆ 

- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ     

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน            

- ประชุมครูประจำเดือน      

- ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน          

- เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน          

6.1.3 เตรียมการตามแผนปฏิทินที่กำหนด         

- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ     

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน            

- ประชุมครูประจำเดือน      

- ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน          

- เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 

6.1.4 ดำเนินการตามแผนปฏิทินที่กำหนด 

6.1.5 ประเมิน และสรุปผลดำเนินการในการวางแผนพัฒนา 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 4 มิ.ย. 2564)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 4 มิ.ย. 2564)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิถุนายน (วันที่ 18 มิ.ย. 2564)
- ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2564 (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน (วันที่ 25 มิ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 2 ก.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 6 ก.ค. 2564)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกรกฎาคม (วันที่ 15 ก.ค. 2564)
- ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (วันที่ 16 ก.ค. 2564)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม (วันที่ 16 ก.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 10 ส.ค. 2564)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 10 ส.ค. 2564)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนสิงหาคม (วันที่ 13 ส.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 23 ส.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 7 ก.ย. 2564)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 7 ก.ย. 2564)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกันยายน (วันที่ 10 ก.ย. 2564)
- ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2564 (วันที่ 30 ก.ย. 2564)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกันยายน (วันที่ 30 ก.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 5 ต.ค. 2564)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 5 ต.ค. 2564)
- การประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2564 (แบบออนไลน์) (วันที่ 14 ต.ค. 2564)
- การประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2564 (แบบออนไลน์) (วันที่ 15 ต.ค. 2564)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนตุลาคม (วันที่ 15 ต.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 2 แผนก (วันที่ 27 ต.ค. 2564)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทั้ง 2 แผนก (วันที่ 27 ต.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนชุมชน เพื่อให้ความเห็นชอบร่วมกันในการยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox ของกระทรวงศึกษาธิการในการขออนุญาตเปิดเรียนแบบ On-Site (วันที่ 27 ต.ค. 2564)
- ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2564 (วันที่ 28 ต.ค. 2564)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม (วันที่ 28 ต.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 9 พ.ย. 2564)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 9 พ.ย. 2564)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนพฤศจิกายน (วันที่ 18 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 22 พ.ย. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 7 ธ.ค. 2564)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 7 ธ.ค. 2564)
- ประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนทุกระดับชั้น (วันที่ 9 ธ.ค. 2564)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนธันวาคม (วันที่ 18 ธ.ค. 2564)
- ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2564 (ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน และมาตรการต่างๆ ของโรงเรียน) (วันที่ 18 ธ.ค. 2564)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 11 ม.ค. 2565)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 11 ม.ค. 2565)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมกราคม (วันที่ 20 ม.ค. 2565)
- ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2565 (วันที่ 22 ม.ค. 2565)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2565 (วันที่ 22 ม.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 8 ก.พ. 2565)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 8 ก.พ. 2565)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกุมภาพันธ์ (วันที่ 17 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 18 ก.พ. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 18 ก.พ. 2565)
- ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (วันที่ 26 ก.พ. 2565)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (วันที่ 26 ก.พ. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 15 มี.ค. 2565)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 15 มี.ค. 2565)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำเดือนเมษายน 2565 (วันที่ 19 เม.ย. 2565)
- การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ประจำเดือนเมษายน 2565 (วันที่ 19 เม.ย. 2565)
- ประชุมครูประจำเดือนเมษายน 2565 (วันที่ 22 เม.ย. 2565)
- เรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นประธานให้โอวาทในการประชุมครูประจำเดือนเมษายน 2565 (วันที่ 22 เม.ย. 2565)

แผนงาน : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep