กำหนดการ

วันที่ 23 ธันวาคม 2564

การจับฉลากของขวัญครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา รายการ
12:15 - 13:15

การจับฉลากของขวัญครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสจุฑารัตน์ เอี่ยมแสงศรี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต

- ศึกษา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- นำเสนอผู้อำนวยการและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- คณะกรรมการประชุม/วางแผน/ออกแบบ/จัดเตรียม/ติดตามการจัดกิจกรรม

- ดำเนินงาน

- ประเมินผลการดำเนินงาน

- สรุปและนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินการในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4.5 กิจกรรมวันครอบครัวครู มงฟอร์ต
- การจับฉลากของขวัญครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (วันที่ 23 ธ.ค. 2564)

แผนงาน : จัดสวัสดิการและกิจกรรมที่เสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมสวัสดิการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep